Criterion 4- Infrastructure & Learning Resources

AQAR 2020-21

AQAR 2021-22

AQAR 2022-23

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.4

4.3.2

4.3.5

4.3.6

4.4.1

4.4.2

4.5.2

4.1  Physical Facilities

Rachana SharirRachana Sharir

Research Methodology And Medical StatisticsResearch Methodology And Medical Statistics

Samhita SiddhantaSamhita Siddhanta

Agadtantra Avum Vidhi VaidyakaAgadtantra Avum Vidhi Vaidyaka

Caraka Samhita PurvardhaCaraka Samhita Purvardha

Dravyaguna VigyanDravyaguna Vigyan

4.2  Clinical, Equipment & Laboratory Learning Resources

Rachana Sharir MD 1Rachana Sharir MD 1

Rachana Sharir MD 3Rachana Sharir MD 3

Rachana Sharir MD 5Rachana Sharir MD 5

Rachana Sharir MD 2Rachana Sharir MD 2

Rachana Sharir MD 4Rachana Sharir MD 4

4.3  Library as a Learning Resource

Rachana Sharir MD 1Rachana Sharir MD 1

Rachana Sharir MD 3Rachana Sharir MD 3

Rachana Sharir MD 5Rachana Sharir MD 5

Rachana Sharir MD 2Rachana Sharir MD 2

Rachana Sharir MD 4Rachana Sharir MD 4

4.4  IT Infrastructure

Rachana Sharir MD 1Rachana Sharir MD 1

Rachana Sharir MD 3Rachana Sharir MD 3

Rachana Sharir MD 5Rachana Sharir MD 5

Rachana Sharir MD 2Rachana Sharir MD 2

Rachana Sharir MD 4Rachana Sharir MD 4

4.5 Maintenance of Campus Infrastructure

Rachana Sharir MD 1Rachana Sharir MD 1

Rachana Sharir MD 3Rachana Sharir MD 3

Rachana Sharir MD 5Rachana Sharir MD 5

Rachana Sharir MD 2Rachana Sharir MD 2

Rachana Sharir MD 4Rachana Sharir MD 4