PhD Scholar Details

Sr. No. Student Name Department
1 Chhayanee Pankaj Kayachikitsa
2 Mithanthaya Seetharama Rachana Sharira
3 Vyas Vigna Rajendrabhai Kayachikitsa
4 Kantharia Shivaranjani Kayachikitsa
5 Acharya Nehaben Panchakarma
6 Sharma Meenu Bharti Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana
7 Kachhiapatel Nimeshkumar Kayachikitsa

Sr. No. Student Name Department
1 Dr. Dhatri Umraniya Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana