Departments

Samhita Siddhanta

Rachana Sharir

Kriya Sharir

Dravyaguna

Rasashastra Evam Bhaishajya Kalpana

Roga Nidan Evam Vikriti Vigyana

Swasthavritta and Yoga

Agadatantra Evam Vidhivaidyaka

Prasutitantra Evam Striroga

Kayachikitsa

Shalyatantra

Shalakyatantra

Kaumarbhritya (Balaroga)

Panchakarma

Non Teaching Staff