PH D (Ayurved Varidhi)

Duration : Minimum 2 years.

Eligibility : As per UGC norms

  • Rachan Sharira – Anatomy
  • Dravyaguna Vigyana – Materia Medica & Pharmacology
  • Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana – Ayurveda Pharmaceuticals